• Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

  • * Chức năng

    Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, thực hiện chức năng đầu tư đối với từng dự án cụ thể; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD; bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư; nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

  • Thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau như sau: 1 Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 5 phòng chuyên môn.

  • Trang đầu 1 Trang cuối