• Tình hình xử lý vướng mắc Bờ bao sông thị Tường thuộc dự án ĐTXD HTTL Tiểu vùng III-Nam Cà Mau

 • Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản Tháng 3 năm 2018.

  Căn cứ Thông báo số 242/TB-VP ngày 20/3/2014 của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Tiến Dũng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT.

  Căn cứ Công văn số 4137/UBND-TH ngày 16/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện báo cáo theo đề cương.

  Căn cứ Công văn số 1357/SNN-XD ngày 21/7/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau về việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư các công trình, dự án phục vụ cho công tác họp báo tháng về xây dựng cơ bản.

  Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT đã điều hành quản lý thực hiện đầu tư công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi, nông - lâm nghiệp và hạ tầng nông thôn, trong đó:

  - Tổng Kế hoạch vốn giao năm 2018: 569.544 triệu đồng.

  - Tổng giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm 2018 đến thời điểm báo cáo: 56.639 triệu đồng (đạt 9.9% so với kế hoạch vốn năm 2018).

  Cụ thể công tác triển khai các nguồn vốn đầu tư công năm 2018 được thực hiện như sau:

 • Báo cáo tình hình tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản Quý I năm 2018.

  Căn cứ Công văn số 4137/UBND-TH ngày 16/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện báo cáo theo đề cương.

  Căn cứ Thông báo số 242/TB-VP ngày 20/3/2014 của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Tiến Dũng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT.

  Căn cứ Công văn số 1357/SNN-XD ngày 21/7/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau về việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư các công trình, dự án phục vụ cho công tác họp báo tháng về xây dựng cơ bản.

  Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT đã điều hành quản lý thực hiện đầu tư công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi, nông - lâm nghiệp và hạ tầng nông thôn, trong đó:

  - Tổng Kế hoạch vốn giao năm 2018: 569.544 triệu đồng.

  - Tổng giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm 2018 đến thời điểm báo cáo: 56.639 triệu đồng (đạt 9.9% so với kế hoạch vốn năm 2018).

  Cụ thể công tác triển khai các nguồn vốn đầu tư công năm 2018 được thực hiện như sau:

 • Thực hiện Thư mời số 35/TM-SNN ngày 05/03/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc họp báo đầu tư xây dựng tháng 3/2018;

  Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 như sau:

 • Báo cáo tuần 10 về tiến độ triển khai Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau

 • Báo cáo tuần 09 về tiến độ triển khai Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau

 • Thực hiện theo Công văn số 4422/UBND-XD ngày 30/8/2013 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau về báo cáo tiến độ triển khai một số công trình, dự án đầu tư xây dựng và Công văn số 6983/UBND-TH ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Cà Mau về thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

  Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung như sau:

 • Căn cứ Công văn số 4137/UBND-TH ngày 16/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện báo cáo theo đề cương.

  Căn cứ Thông báo số 242/TB-VP ngày 20/3/2014 của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Tiến Dũng tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT.

  Căn cứ Công văn số 1357/SNN-XD ngày 21/7/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau về việc báo cáo tình hình triển khai đầu tư các công trình, dự án phục vụ cho công tác họp báo tháng về xây dựng cơ bản.

  Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT đã điều hành quản lý thực hiện đầu tư công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi, nông - lâm nghiệp và hạ tầng nông thôn, trong đó:

   

   

   

  - Tổng Kế hoạch vốn giao năm 2018: 565.544 triệu đồng.

   

   

   

   

   

  - Tổng giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm 2018 đến thời điểm báo cáo : 16.672 triệu đồng (đạt 03% so với kế hoạch vốn năm 2018).

   

  Cụ thể công tác triển khai các nguồn vốn đầu tư công năm 2018 được thực hiện như sau:

 • Tiến độ triển khai Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau

 • Tiến độ triển khai Dự án ĐTXD nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau

 • Trang đầu 12345678 Trang cuối