Thông tin giới thiệu

Tổ chức bộ máy

02/12/2019 09:45
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau như sau: 1 Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 5 phòng chuyên môn.

1. Ban lãnh đạo (Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc).

1.1. Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đối với các bộ phận thuộc Ban theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị có nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của cấp trên giao;

- Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của đơn vị và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ để phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật;

- Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo các bộ phận giúp việc nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc theo kế hoạch.

1.2. Các Phó Giám đốc:

- Giúp Giám đốc quản lý công tác tư vấn, giám sát, chất lượng, khối lượng, tiến độ, kế hoạch công trình xây dựng, an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, quan hệ trực tiếp với địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng…

- Phó Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết các vấn đề trong phạm vi công việc được giao. Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc thuộc lĩnh vực do Giám đốc phân công, báo cáo Giám đốc theo quy định.

2. Từng phòng chuyên môn.

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính

* Chức năng:

Tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị về công tác Tổ chức – Cán bộ, Lao động – Tiền lương, Văn thư – Lưu trữ, Hành chính – Quản trị, quản lý tài sản công và các công việc khác do thủ trưởng phân công.

* Nhiệm vụ:

 - Tham mưu công tác tổ chức - cán bộ và công tác Thi đua - Khen thưởng và kỷ luật.

 + Quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp;

 + Tham mưu tuyển dụng và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nhân lực theo phân cấp;

 + Thực hiện nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật;

 + Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy làm việc của đơn vị;

 + Theo dõi việc thực hiện nội quy cơ quan;

 + Xây dựng kế hoạch công bố thủ tục hành chính;

 + Tham mưu xây dựng Đề án về cải cách hành chính.

-  Công tác Lao động, Tiền lương.

 + Tham mưu xây dựng định biên bộ máy quản lý, quỹ lương, bố trí điều chuyển cán bộ viên chức và người lao động các Phòng nghiệp vụ;

 + Tham mưu về xếp lương, nâng bậc, chuyển ngạch v.v. Để trình cấp thẩm quyền quyết định;

 + Thực hiện các nghiệp vụ về tiền lương, BHXH - BHYT - BHTN và chính sách đối với người lao động kể cả việc chấm công, tính toán tiền lương, tiền công. Giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ chế độ, nghỉ bù và các chế độ khác của CBVC và người lao động.

- Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ

 + Tiếp nhận và trả kết quả (hình thức một cửa).

 + Thực hiện tiếp nhận văn bản, hồ sơ tài liệu. Ghi sổ lưu và chuyển thông tin bàn giao tài liệu hồ sơ theo quy trình xử lý văn bản. Phối hợp các Phòng chức năng giúp cán bộ viên chức và người lao động để chủ động tiếp cận xử lý công việc;

 + Kiểm soát sự phù hợp của văn bản phát hành theo quy trình xử lý văn bản, phát hiện và báo cáo lãnh đạo kịp thời các thiếu sót của văn bản phát hành theo quy trình xử lý văn bản để điều chỉnh xử lý;

 + Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật công trình, dự án đã hoàn thành, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, lưu giữ, bảo quản và sử dụng con dấu theo đúng quy định.

- Công tác Hành chính Quản trị.

 + Mua sắm và quản lý tài sản công;

 + Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, mua sắm vật dụng thường xuyên;

 + Xây dựng, tổ chức, quản lý hệ thống thông tin trong nội bộ;

 + Xây dựng quy trình quản lý, bố trí phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật, máy văn phòng đảm bảo yêu cầu công việc, phục vụ đúng đối tượng quy định;

 + Đăng ký xe phục vụ công tác đúng đối tượng nhu cầu công tác, kiểm soát xác nhận chi phí nhiên liệu, lộ trình hoạt động, phí đường bộ, đường thủy theo quy định;

 + Quản lý phương tiện làm việc, điều kiện làm việc của lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ. Giải quyết các thủ tục tiếp nhận, điều động, thu hồi các tài sản. Phối hợp với phòng Tài vụ kiểm kê trang thiết bị, đồ dùng văn phòng và lập báo cáo thống kê cuối năm;

 + Tổng hợp xây dựng chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo;

 + Tổ chức và phục vụ các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết. Tiếp khách, phục vụ các đoàn công tác làm việc với đơn vị theo phân công;

 + Tham mưu công tác đoàn thể, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và công tác bảo vệ đơn vị, phân công trực những ngày Lễ, Tết và các nhiệm vụ khác do thủ trưởng giao.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

* Quyền hạn:

- Ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc được phân công và theo sự ủy quyền của thủ trưởng đơn vị (nếu có).

- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các hoạt động của đơn vị.

- Được quyền tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý và đề xuất thủ trưởng đơn vị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những nhân viên vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của đơn vị vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ do lãnh đạo giao nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật và quy trình thực hiện công việc đó.

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

* Chức năng:

Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị quản lý các lĩnh vực: Công tác tài chính; công tác Kế toán; công tác kế hoạch; công tác kiểm toán nội bộ; xem xét cân đối tài chính trong công tác mua sắm tài sản công; công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành và kiểm soát các chi phí hoạt động thường xuyên; công tác quản lý vốn, tài sản của đơn vị; bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc thanh, quyết toán dự án, công trình, chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm và các công việc khác do Thủ trưởng phân công và theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn hàng năm, trung hạn và lập báo cáo tiến độ giải ngân chi tiết các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

* Nhiệm vụ:

- Bảo đảm tuân thủ theo quy định của đơn vị và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công việc; thường xuyên báo cáo thủ trưởng đơn vị việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kế hoạch, kiểm kê, đánh giá tài sản của đơn vị, kiến nghị thanh lý tài sản vật tư tồn đọng, kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng, không còn khả năng sử dụng (hết hạn sử dụng).

- Lập kế hoạch chi tiêu, trình duyệt, quản lý chi tiêu và quyết toán chi phí hoạt động thường xuyên hàng năm. Tham mưu, đề xuất Thủ trưởng về nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, kế hoạch vốn toàn bộ dự án và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

- Lập Kế hoạch giải ngân, theo dõi, báo cáo số liệu cấp phát vốn đầu tư theo yêu cầu.

- Lập báo cáo Tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình theo quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan.

- Là đầu mối quan hệ và làm việc với các cơ quan có liên quan về công tác chuyên môn, Tài chính – Kế toán.

- Tham mưu xử lý tất toán công trình hoàn thành sau tất toán.

- Tham gia với các phòng chức năng về nội dung có liên quan đến công tác tài chính và nghiệm thu, thanh toán các hợp đồng kinh tế do thủ trưởng ký với nhà thầu.

- Tham gia kiểm tra dự thảo hồ sơ hợp đồng dự kiến ký kết với nhà thầu.

- Kiểm tra tính đúng đắn trên các mặt pháp lý, cơ sở tính toán, phương pháp tổng hợp... của các hồ sơ đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán của từng hợp đồng đã ký kết đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước, các nhà tài trợ trước khi trình lãnh đạo ký.

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn trong công tác thanh lý hợp đồng, quyết toán dự án, công trình. Đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng với bên nhận thầu.

- Thực hiện công tác xử lý kết luận Thanh tra, Kiểm toán và tất toán vốn đầu tư dự án, công trình.

- Thống kê và báo cáo số liệu tài chính, đối chiếu cấp phát, thanh toán vốn theo từng hợp đồng.

- Phối hợp với Văn phòng kiểm kê, đánh giá hao mòn tài sản theo định kỳ. Tham mưu về vấn đề thanh lý tài sản đối với các tài sản cần thanh lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng  giao.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

* Quyền hạn:

- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các hoạt động của đơn vị.

- Được quyền tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý và đề xuất thủ trưởng đơn vị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những nhân viên vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của đơn vị vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ do lãnh đạo giao nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật và quy trình thực hiện công việc đó.

2.3. Phòng Quản lý xây dựng công trình

* Chức năng:

- Tham mưu giúp Thủ trưởng thực hiện lập kế hoạch thực hiện từng dự án, công trình; lập báo cáo tiến độ thực hiện dự án, rà soát trình tự thủ tục triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch đấu thầu, sử dụng đất hàng năm cho từng dự án.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, hoặc Thủ trưởng đơn vị phê duyệt (nếu có).

- Quản lý chứng thư số của đơn vị và đăng thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng quốc gia và báo đấu thầu.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu tổ chức công tác đấu thầu.

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và hồ sơ dự thầu. Thực hiện các dịch vụ tư vấn khác theo quy định.

- Chủ trì mở thầu và quản lý hồ sơ dự thầu trong quá trình xét thầu cho đến khi có kết quả trúng thầu theo chế độ mật.

- Thẩm định hồ sơ chuẩn bị dự án báo cáo thủ trưởng phê duyệt đối với dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng nghiệp vụ soạn thảo hợp đồng, thương thảo hợp đồng tư vấn, hợp đồng thi công và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết khác phục vụ cho việc ký kết các hợp đồng và quản lý hợp đồng.

- Tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Tham gia công tác quản lý chất lượng, tiến độ và công tác nghiệm thu.

- Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng và đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

* Quyền hạn:

- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các hoạt động của đơn vị.

- Ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc được phân công và theo sự ủy quyền của thủ trưởng đơn vị (nếu có).

- Được quyền tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý và đề xuất thủ trưởng đơn vị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những nhân viên vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của đơn vị vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ do lãnh đạo giao nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật và quy trình thực hiện công việc đó.

2.4. Phòng Quản lý thi công hệ thống thủy lợi

* Chức năng:

- Tham mưu giúp Thủ trưởng thực hiện giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình cống, bọng, kênh mương, bờ bao, cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, trồng rừng và công trình hạ tầng kỹ thuật – dân dụng theo hợp đồng từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi tổng nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào quản lý sử dụng và cho đến hết thời gian bảo hành công trình.

- Lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án mới.

* Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng kế hoạch lựa chọn thầu cho từng dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư).

- Kết hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tham gia cùng với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong việc chi trả bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thực hiện các công việc khác do Thủ trưởng đơn vị phân công.

 - Nghiệm thu khối lượng, hạng mục công trình hoàn thành với nhà thầu, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Giao nộp hồ sơ nghiệm thu thanh toán cho phòng Tài vụ đúng quy định.

- Kết hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất về tình hình thực hiện các công trình, dự án.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

* Quyền hạn:

- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các hoạt động của đơn vị.

- Được quyền tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý và đề xuất thủ trưởng đơn vị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những nhân viên vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của đơn vị vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ do lãnh đạo giao nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật và quy trình thực hiện công việc đó.

2.5. Phòng Quản lý thi công Đê - Kè

* Chức năng:   

- Tham mưu giúp Thủ trưởng đơn vị thực hiện giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật, đê, kè, cầu đường theo hợp đồng từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi tổng nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào quản lý sử dụng và cho đến hết thời gian bảo hành công trình.

- Lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án mới.

* Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng kế hoạch lựa chọn thầu cho từng dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư).

- Kết hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tham gia cùng với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong việc chi trả bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và thực hiện các công việc khác do Thủ trưởng đơn vị phân công.

- Nghiệm thu khối lượng, hạng mục công trình hoàn thành giai đoạn và tổng nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Giao nộp hồ sơ nghiệm thu thanh toán cho phòng Tài vụ đúng quy định.

- Kết hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất về tình hình thực hiện các công trình, dự án.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

* Quyền hạn:

- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các hoạt động của đơn vị.

- Được quyền tham gia việc bố trí, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý và đề xuất thủ trưởng đơn vị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với những nhân viên vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của đơn vị vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền từ chối thực hiện những nhiệm vụ do lãnh đạo giao nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật và quy trình thực hiện công việc đó.

Các tin khác